دسته: بیانات

خرداد ۱۸, ۱۴۰۱
معنای اوصاف الاشراف

معنای اوصاف الاشراف

در معني “اوصاف الاشراف” باید گفت: ▫️ ویژگی ، ▫️ حالات ، ▫️خصوصیات انسان های باشرف است. منظور از اشراف…