« وبلاگ »

JAG-ADMIN اسفند ۲, ۱۴۰۰
۰

اسماء و صفات الهی

در دعای سحر وقتی که می خوانیم اللهم إنی أسألک، بدان معناست که از الله خود الله را خواسته ایم