آثار

اسفند ۲, ۱۴۰۰
دوره شرح مثنوی معنوی
آثار, دوره

دوره شرح مثنوی معنوی

حاوی دعا های پانزده گانه اما سجاد علیه السلام که انواع دعا را متناسب با انواع دعاکنندگان بیان می کنند

اسفند ۲, ۱۴۰۰
دوره حدیث عنوان بصری
آثار, دوره

دوره حدیث عنوان بصری

يكى از مآخذ و مصادر علمى حكمت متعاليه، معروف و مشهور به اسفار صدر المتألهين است.(علامه حسن زاده آملی)