ویژگی درخشان استاد مطهری

يكي از معلمان و استادانی كه براي هميشه ماندگار شد مرحوم استاد مطهري است. ايشان از ويژگي هاي برجسته اي برخوردار بود كه مهمترين آنها كه بسيار پررنگ و برجسته بود زمان شناسي ايشان بود.
استاد مطهري، كار را مناسب زمان و اقتضائات زمان انجام مي داد، اينطور نبود كه كارهايش باري به هر جهت باشد يا تنها براي دل خود يا ارضاي حس دروني خود باشد.
استاد مطهري نياز جامعه را نگاه مي كرد، كمبودها را رصد مي كرد و بر اساس آن تشخيص، كارهايش را رقم مي زد.

چنين خصوصيتي در كمتر كسي پيدا مي شود. اگر مرحوم شهيد مطهري مثل ديگران بود، كارهايي كه اكنون از او به يادگار داريم زمين مي ماند و اكنون با فقر فرهنگي مواجه بوديم و اين نكته مهمي است، ايشان با كارهايي كه انجام داد خلأ بزرگي را پر كرد، چون تابع تكليف و وظيفه بود، زمان شناس بزرگي بود لذا از همه عناوين كذايي چشم پوشيد و تنها كاري را انجام داد كه نياز جامعه بود، به همين جهت، آثاري از خود به جا گذاشت كه تا فرهنگ و انديشه اي وجود دارد، آثار ايشان در آسمان فرهنگ و انديشه خواهد درخشيد.

آیت الله استاد حسن رمضانی