معنای اوصاف الاشراف

در معني “اوصاف الاشراف” باید گفت:
▫️ ویژگی ،
▫️ حالات ،
▫️خصوصیات انسان های باشرف است.

منظور از اشراف انسانهای شریف است.
شرف ناظر به عمل اثباتی است ، برابر عزت که عمل صلبی است .

بایدها ، تعبیر به “شرف” و نبایدها ، تعبیر به “عز” میشود.

“عز” یعنی انسان برابر بدیها و انجام آنها نفوذ ناپذیر باشد.
و “شرف” هم وقتی اطلاق میشود که فرد اعمالی رو انجام بدهد.

✍️بر طبق فرمایشی از پیامبر(ص):

“شرف” مومن به شب زنده داری و اهتمام به مناجات و ذکر بودن است.