معنای الله اکبر

الله اکبر “

اول به نظر می آید معنی اش این است که
“خدا بزرگ تر از همه چیز است”
اما این معنا درست نیست. چرا که با توجه به روایتی از امام صادق (ع) این معنی
یعنی برای حق محدودیت قائل شدیم به اینصورت که خدا را یک طرف و بقیه اشیا را یکطرف و خدا را بزرگتر از بقیه دانستیم

✍️ ولذا امام ميفرمايند:
خدا بزرگتر از آنست که به وصف آید.

پس اوصاف متناهی بر او نمیشود.
و قامت او نامتناهی است.

جلسه دوم