عرفان علامه طباطبایی

یکی از آثار حضرت استاد کتاب عرفان علامه طباطبایی می باشد که در حوزه عرفان نگاشته شده است