ریاضت در عرف عرفان

عرفان

ریاضت در عرف عرفان یکی از آثار نفیس استاد حسن رمضانی در حوزه عرفان عملی می باشد که برای سالکان راه حق بسیار مغتنم می باشد