بهترین عمل برای اموات

چه عملی برای شادی روح درگذشتگان و اموات، اثر و فایده بیشتری دارد؟

پاسخ آیت الله استاد رمضانی:

اولا اگر واجبی مانند نماز، روزه و … از آنها فوت شده، آنها را قضا کنند. اگر درگذشتگان حق‌الناس بر عهده دارند آنها را ادا کنند.

ثانیا بهترین کار برای شادی روح مومنان و درگذشتگان این است که گره از کار مومنان باز کنند و ثوابش را برای آنها هدیه کنند. بیماری را مداوا کنند، از فقیری دستگیری کنند، مشکلی از مشکلات مردم را حل کنند و ثوابش را هدیه کنند.

کانال سخن عرفان