انسان کامل

جناب حافظ

یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم

رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی

توضیح استاد:

“رخساره ننمود” اشاره به تنزیه دارد
“آن شاهد هرجایی” تشبیه است

درسته که او منزه از هرتشبيهي است
اما حمد برای اوست.

هرچه که ستوده بشود، هرچه در عالم مورد ثنا قرار بگیردهمه برای خداست.

یک گل که انسان برابرش انسان سرور پیدا میکند این جمال اوست. آسمان و کوه مظهر اسم رفیع اويند .

در تمام مظاهر خلقيه خود را نشان داده است نمیشود چیزی رو بستاييم که از حق جدا باشد.

➖لذا مشهود هر جایی است در عین اینکه منزه است.
➖در همه چیز خودش را نشان داده و تجلی کرده است .

جلسه دوم اوصاف الاشراف