تعریف خواجه نصیر از شکر

  • سه شنبه - 31 تیر 1399
  •               «شکر در لغت ثناست بر منعم به ازای نعمت های او» ثنا کنیم، مدح کنیم، بستاییم خدا را بر نعمتهای او در برابر نعمت‌هایی  که او عنایت فرموده خب این شکر، شکر زبانی، ظاهری است، در حقیقت مگر اینکه توسعه بدهیم... به‌زبان نه، بلکه به عمل، به اخلاق... (همان ...

    گالــــری