شرح کتاب اوصاف الاشراف . خواجه نصیر, عرفا را از انبیا بالاتر معرفی کرده؟!..

  • پنجشنبه - 5 دی 1398
  • خواجه نصیر میفرماید: _گناهِ عامه ی مردم همان ترک واجب و ارتکاب به حرام است و توبه اش هم اینطور قابل تصور است که بگوییم از ترک واجب برگردد یا از ارتکاب حرام دست بردارد. _در قسم دوم که ترک اولی هست، این را میفرماید: گناه پیامبران؛ ...

    گالــــری