گریه به علت قضا شدن نماز شب

  • چهارشنبه - 2 بهمن 1398
  • گریه به علت قضا شدن نماز شب   آیت الله حسن رمضانی: خدمت آیت الله خرازی بودم. ایشان نقل می‌ کردند: آقا مصطفی خمینی برای بنده نقل نمودند که یک روز صبح رفتم منزل پدرم. دیدم ایشان دارند گریه می‌ کنند... از مادرم پرسیدم چرا گریه می‌کنند؟ مادرم گفتند: ...

    گالــــری