رحمت عام الهی…

  • جمعه - 27 تیر 1399
  •                   باران رحمت بی حسابش، همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای مُنکر نبُرو     نه پرده دری می‌کند و نه نان کسی را می‌برد (اگر منکر شود، یا گناهی مرتکب شود انسان)... رسوا نمی‌کند ...

    گالــــری