شرح کتاب اوصاف الاشراف(کفر ممکن است عقیدتی باشد یا عملی…)

  • پنجشنبه - 28 آذر 1398
  • کفر ممکن است, عقیدتی باشد یا عملی. اصولا ما اهل "کفر عقیدتی نیستیم" ؛ اما "کفر عملی" کم و بیش در ما هست، کفران نعمت داریم! فرصت ها را از دست میدهیم، الان سلامتی هست، جوانی هست, نشاط هست ... میتوانیم کار کنیم اما نمیکنیم، این کفران نعمت ...

    گالــــری