واقعا ما می‌توانیم از عهده ی شکر برآییم؟ 

  • پنجشنبه - 22 خرداد 1399
  •             واقعا ما می‌توانیم از عهده ی شکر برآییم؟   نخیر! هرچه بیشتر سعی کنیم، بیشتر مدیون می‌شویم؛ وجوری هست که اگر ترک کنیم بی ادبی کردیم و اگر توجه کنیم و بیشتر شاکر باشیم، بیشتر زیر بار دِین خدا می رویم!.. لذا آه و ناله ی ما باید نامتناهی ...

    گالــــری