بهشت عارفان

  • دوشنبه - 30 دی 1398
  • بهشت عارفان   من که امروزم، بهشت نقد حاصل می شود   /    وعده فردای زاهد را چرا باور کنم _من که با این عبادت ها در همین دنیا به وصال حق می رسم، بهشت من همین است که نقدا او را به دست می آورم و ...

    گالــــری