حقیقت عرفان چیست؟؟

  • سه شنبه - 25 شهریور 1399
  •                   اصل و حقیقت عرفان به فعلیت رسیدن انسان است. یعنی شخصی که منغمر در کثرات خلقی است، از کثرت به وحدت سفر کند و در خدا فانی شده و بعد از فناء فی الله، به بقاء خدا باقی شود و به قول مولوی: از مقامات تبتل، ...

    گالــــری