معنای اصطلاحی عرفان

 • دوشنبه - 24 شهریور 1399
 •                 معنای عرفان در اصطلاح، همان معنای لغوی است اما استخدام شده در یک فنّ خاص و حوزه مخصوص، مثل سایر معانی لغوی و اصطلاحی واژه ها، بدین معنا که معنای اصطلاحی واژه ای با معنای لغوی آن بی ارتباط نیست، یعنی معنای اصطلاحی همان معنای ...

  معنای لغوی عرفان

 • دوشنبه - 24 شهریور 1399
 •       از نظر لغت، بسیاری، عرفان را مرادف با علم و مطلق آگاهی و دانش گرفته اند، چنانکه در برخی معاجم لغوی  «عرف» به  «علم» تفسیر شده است. براساس مسامحه، ممکن است این تفسیر و این معنا را _البته با توجیهی_بپذیریم، اما اگر مسامحه را کنار بگذاریم ...

  یگانه گوهر، میان علوم انسانی

 • دوشنبه - 24 شهریور 1399
 •                 در میان علوم و معارف انسانی، عرفان، یگانه گوهری است که با انسانیت انسان پیوند خورده و با آن ارتباط وثیق و عمیقی دارد. زیرا حقیقت عرفان، همان تزکیه و تهذیب نفس و رسیدن به کمال حقیقی است که آدمی با وجود آنها، حقیقتا انسان ...

  معرفی کتاب عرفان علامه طباطبایی در بیان استاد حسن رمضانی

 • شنبه - 28 دی 1398
 • معرفی کتاب عرفان علامه   کتاب عرفان علامه طباطبایی در بیان استاد حسن رمضانی _بخش اول این کتاب، درباره اصل عرفان اسلامی سخن می‌گوید. مباحث این بخش شامل؛ چیستی عرفان نظری و عرفان عملی، تفاوت عرفان نظری با عرفان عملی، خاستگاه عرفان، تاثیرات عرفان عملی و نظری بر یکدیگر، ...

  گالــــری