روشن شدن حقایق برای انسان، کبر و غرور را برطرف می‌کند…

  • جمعه - 27 تیر 1399
  •                 بنده همان به که زکردار خویش عذر به درگاه خدای آورم ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد   سعدی شیرین سخن گفته می‌شود، بی جهت نیست؛ چقدر زیبا شروع کرده و چقدر زیبا از عهده بیان این حقیقت برآمده که ما باید دائماً در این ...

    شرح کتاب اوصاف الاشراف . هر چه انجام دهی مدیون تری…

  • جمعه - 27 دی 1398
  • فرض کنیم کسی محاسبه اعمال خویش را انجام داد و کار شری هم از او سر نزد؛ بلکه کار خیر از او سر زد؛ اینجا چه کار باید کند؟ معمولا اینطور آدمها دچار غرور میشوند... اگر طرف حرف نشنیده باشد! خام باشد! ممکن است دچار غرور شود...   _ ...

    گالــــری