چه کسی افراط در خوف میکند؟

  • چهارشنبه - 10 اردیبهشت 1399
  •             _چه کسی افراط در خوف میکند و همه چیز را کنار میگذارد؟ _ به صریح آیه قرآن کسی که کافر است؛ _کافر؛ کافر ناامید است؛ چون اعتقادی ندارد. وقتی اعتقادی ندارد به چه امیدوار بوده باشد؟! _هیچی!   و چه کسی احساس امنیت میکند؟ _ فاسق؛ کسی که از مکر خدا احساس ...

    گالــــری