راه دستیابی و رسیدن به استاد

  • شنبه - 12 بهمن 1398
  •   کسی که می خواهد از راه ذکر و عبادت به تمرکز و توحد برسد و از شر پراکندگی رهایی یابد، باید دست کم چهل روز با راهنمایی و نظارت استادی - که با پیچ و خم برنامه های سیر و سلوک و به ویژه ریاضت ...

    گالــــری