چرا خلق نیست؟

  • یکشنبه - 29 دی 1398
  • _ چرا ( حقیقت محمدیه)خلق نیست؟ پاسخ: چون خلق با محدودیت هم آغوش است. مخلوق، محدود است و چون مخلوق، محدود است و خلق با محدودیت هم آغوش است، و حقیقت محمدیه محدود نیست ، به حقیقت محمدیه عنوان خلق را نمی ‌دهند. (دقت کنید حقیقت محمدیه ...

    گالــــری