شرح کتاب اوصاف الاشراف . خُلق محمدی…

  • سه شنبه - 24 دی 1398
  • گویا آمدن خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حرف های نامربوط می زدند! بد می‌گفتند... حضرت می‌شنید... کم کم دیگر این مسئله مطرح شد که گفتن ایشان فقط گوش است!.. خدای تبارک و تعالی فرمود: بله گوش است! منتهی گوش ِخیر!... (أُذُن خیر) به ...

    گالــــری