تصاویری از آیت الله رمضانی در پیاده روی اربعین

  • سه شنبه - 1 بهمن 1398
  • تصاویری از آیت الله رمضانی در پیاده روی اربعین   حضرت استاد در نجف    

    گالــــری