شرح کتاب اوصاف الاشراف . حقیقت و ارکان توبه با توجه به مقطع زمانی گذشته

  • یکشنبه - 8 دی 1398
  • پس از تعریف توبه و بیان اقسام آن, به بیان حقیقت و ارکان توبه میپردازیم؛ طبق تقسیمی که جناب خواجه نصیر آورده است, توبه با توجه به سه مقطع زمانی معنا پیدا میکند: مقطع زمانی گذشته مقطع زمانی حاضر و مقطع زمانی آینده   _نسبت به مقطع زمانی گذشته میفرماید: 1)میبایست شخص ...

    گالــــری