شرح کتاب اوصاف الاشراف .محاسبه و مراقبه (محاسبه الهی)

  • چهارشنبه - 25 دی 1398
  • فصل پنجم از  باب دوم کتاب اوصاف الاشراف در مورد محاسبه و مراقبه است.   «وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ » (سوره مبارکه بقره . 284) براساس دعو جناب خواجه در آغاز آیه ای از قرآن مناسب با بحث مطرح میفرمایند؛ مفاد و ...

    گالــــری