خشیت؛ تا رسیدن به “وحدت” باقی است…

  • دوشنبه - 15 اردیبهشت 1399
  •               خواجه نصیر در پایان فصل رجاء چنین میفرماید: «چون سالک به درجه ی رضا رسد، خوف او، به امن بدل شود.» (1)«اولئک لهم الان و هم مهتدون» (2) نه او را از هیچ مکروهی کراهیت باشد(3) و نه به هیچ مطلوبی رغبت بود(4) و این امن ...

    گالــــری