حساسیت علامه حسن زاده نسبت به وحی

  • شنبه - 28 دی 1398
  • حساسیت علامه حسن زاده نسبت به وحی// نگاه عرفا به وحی // بینش نادرست مخالفان عرفان درباره عرفا //     استاد حسن رمضانی می فرمود: درجه حساسيت علامه حسن زاده آملی با همه تخصص‌ هاي فلسفي، عرفاني و علوم مربوطه‌ اي كه دارند نسبت به وحي و تعالیم وحی بسیار ...

    گالــــری