معنای وحدت شخصی وجود در عرفان اسلامی

  • شنبه - 12 بهمن 1398
  • معنای وحدت شخصی وجود در عرفان اسلامی     مقدمه اول: یکی از مهمترین مسائل عرفان اسلامی که می توان گفت اساس همه مسائل عرفان است، مساله وحدت وجود است. این مساله به قدری مهم است که اگر کسی بتواند آن را صحیح ادراک کند، می تواند مابقی مسائل عرفان ...

    گالــــری