خانقاه بدعت است؟

  • جمعه - 18 بهمن 1398
  • باب اول از ابواب ششگانه  کتاب اوصاف الاشراف، بر مباحث تمهید و مقدمات تمهیدی، به منزله ی تهیه ی زاد و راحله است. همانطور که در سیر صوری و مادی نیاز به مرکب و توشه راه داریم، در سیر معنوی هم نیار به مرکب و توشه ...

    گالــــری