سفر آیت الله رمضانی در عراق و حضور در همایش جایگاه اندیشه های فلسفی در گفت و گو های فرهنگی ایران و جهان عرب در بیت الحکمه بغداد

  • سه شنبه - 1 بهمن 1398
  • حضور آیت الله رمضانی در عراق وزیر علوم عراق و رئیس دانشگاه بغداد و دیگر اساتید گرامی       سفر آیت الله رمضانی در عراق و حضور در همایش جایگاه اندیشه های فلسفی در گفت و گو های فرهنگی ایران و جهان عرب در بیت الحکمه بغداد         استاد رمضانی، بعد ...

    گالــــری