شفاعت، صورت هدایت است؛ نه پارتی بازی!

  • جمعه - 4 بهمن 1398
  • شفاعت، صورت هدایت است نه پارتی بازی!   گفته‌اند شفاعت، همان صورت هدایت است؛ یعنی اگر شخص به امامی یا فرد عالمی یا شهیدی در دنیا اقتدا کند و در مسیر صحیح قرار بگیرد، صورت اُخروی این اقتدا و هدایت پذیری، همان شفاعت و دستگیری آن امام ...

    گالــــری