هدف از تقوا چیست؟

  • جمعه - 18 بهمن 1398
  • جناب خواجه نصیر در کتاب شریف اوصاف الاشراف, در  آخرین فصل از باب دوم ، تقوا را چنین تعریف میکند: «تقوا پرهیز باشد از معاصی ، به بیم از خشم خدای تعالی و دوری از او »   خب! هدف از تقوا چیست؟ هدف دو چیز است: هدف نخست ...

    گالــــری