نقد سخن استاد حکیمی درباره علامه طباطبایی (ره)

  • شنبه - 28 دی 1398
  • نقد سخن استاد حکیمی درباره علامه طباطبایی (ره)   نظر علاّمه درباره جمع بین قرآن و عرفان و برهان استاد محمد رضا حکیمی در پاورقی صفحه 226 کتاب معاد جسمانی می‌نویسد: «گویا ایشان.... نیز مطلب صریح و قاطع علاّمه را در تفسیر المیزان ندیده است که جمع بین ...

    گالــــری