شرح کتاب اوصاف الاشراف . امام علی (ع): «العِلمُ قائدٌ ، والعَمَلُ سائقٌ ، والنَّفسُ حَرونٌ »

  • پنجشنبه - 19 دی 1398
  • نفس با علم و عمل تربیت میشود... فرمایش امیر المومنین امام علی (ع) که فرمود: «العِلمُ قائدٌ ، والعَمَلُ سائقٌ ، والنَّفسُ حَرونٌ » همین مضمون را دارد.   _«وَ اَلنَّفْسُ حَرُونٌ » حرون ؛ یعنی چموش _"نفس" مرکبی چموش است؛ که احتیاج دارد کسی از جلو به طرف ...

    گالــــری