شرح کتاب اوصاف الاشراف . نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه

  • جمعه - 20 دی 1398
  • متن کتاب: «و نفسی را که متابعت قوه شهویه کند بهیمی گویند و آن را که متابعت قوه ی غضبی کند سبعی خوانند وآن را که رذایل اخلاق ملکه کند شیطانی باشد و در تنزیل این جمله نفس اماره آمده است یعنی اماره بالسوء» جناب خواجه ...

    گالــــری