شرح کتاب اوصاف الاشراف . سه مرتبه از یک حقیقت…

  • جمعه - 20 دی 1398
  • نفس متنوع است: نفس اماره؛ نفس لوامه؛ نفس مطمئنه   _سوال: آیا سه نفس هست؟ یا سه مرتبه از یک حقیقت ؟   _جواب: سه مرتبه از یک حقیقت؛ در آغاز، نفس انسان، اماره ی به سوء است؛ چون چیزی جزء منافع خود یا مضراتی که به او برمیگردد ...

    گالــــری