شرح کتاب اوصاف الاشراف . موسیقی

  • سه شنبه - 24 دی 1398
  • «ثم الألحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة لما لحن بها من الکلام موقع القبول من الأوهام» در این جمله جناب شیخ بو علی تاثیر گذاری موسیقی را بر تمرکز و جلوگیری از پرشهای  قوه خیال و وهم پیشنهاد میکند. نمیدانم تا به حال تجربه کردید یا نه... موسیقی ...

    گالــــری