معنی “نظر” در آیات و روایات

  • یکشنبه - 27 بهمن 1398
  •       "نظر" را هم همانند " فکر"  معنی کرده اند؛ (در مطالب قبل گفته شد، فکر یک نوع سیر است؛ سیر درونی)   نگاه صرف، را نظر نمی‌گویند، (نگاه صرف، رویت است؛ نه نظر) در نظر، اِعمال فکر هست؛ در آیات و روایات هر جا کلمه نظر را دیدید، همراه ...

    گالــــری