تداخل موجودات یا معیت قیومیه

  • پنجشنبه - 3 بهمن 1398
  • نشست علمی با موضوع تداخل موجودات یا معیت قیومیه               3)بیان بعضی از نقدهای وارد بر نظریه تداخل (استاد رمضانی) [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/03-ramezani.mp3"][/audio]     2)تبیین نظریه ی تداخل وجودات (بیان استاد فیاضی) [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/02-fayazi.mp3"][/audio]     1)بیان مقدمه و ورود به بحث ( استاد گرجیان) [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/01-gorjiyan.mp3"][/audio]      

    گالــــری