نسب مولوی به خلیفه اول می ‌رسد؟

  • یکشنبه - 6 بهمن 1398
  • آیا درست است که نسب مولوی به خلیفه اول می ‌رسد؟ ـ بعضی چنین ادعا‌یی را دارند که غلط است. شاید منشأ اشتباه آنها این باشد که نام جد مادری وی «شمس الائمه ابوبکر محمد» بوده است و بعدها این نام، با نام ابوبکر (خلیفه اول) ...

    گالــــری