شرح کتاب اوصاف الاشراف . کمال و اسباب رسیدن به آن برای هر فرد متفاوت است

  • جمعه - 6 دی 1398
  • باید بدانید که کمال بر اثر هر فردی تعریف میشود و اسباب کمال هم بر اثر هرفردی تعریف میشود؛ یعنی ممکن است امری نسبت کسی کمال باشد اما  همان امر نسبت به دیگری کمال نبوده باشد و طبعا اسبابش فرق میکند. لذا این میشود سبب کمال ...

    گالــــری