داستان میرزا آقای ملکی تبریزی در روز عید غدیر

  • جمعه - 2 خرداد 1399
  •                     عارف صبرش اینگونه است که نه تنها از وقوع مکروه مضطرب نمی‌شود و جزع و فزع ندارد و حرکت‌های ناموزون ندارد، بلکه در پوست خودش نمیگنجد و شاد است که مورد عنایت واقع شده...   داستان میرزای آقای ملکی تبریزی در روز عید غدیر را مطرح کردیم؛   نوه ...

    گالــــری