«فلسفه» در تعامل فرهنگی ضروری است و جایگزینی ندارد

  • چهارشنبه - 2 بهمن 1398
  • «فلسفه» در تعامل فرهنگی ضروری است و جایگزینی ندارد آیت‌الله رمضانی گفت: اگر تعامل ممکن نیست مگر با توجه به زبان مشترک و اگر زبان مشترک بین همۀ انسانها، عقل و اندیشه و تفکر است. در تعامل فرهنگی فلسفه ضروری است و جایگزینی ندارد.   به گزارش خبرنگار ...

    گالــــری