محبت به ائمه ی اطهار؛ دست در دست خدا نهادن…

  • چهارشنبه - 7 آبان 1399
  •               وصول تدریجا آغاز میشود و یک آثاری هم در شخص بوجود آمده، یک چشمه هایی به او نشان داده اند. یک آثاری در خودش مشاهده میکند, اینجا محبت در انسان بوجود می آید و قطعا محبت , مراحل آغازین دارد, مراحل متوسط دارد, مراحل نهایی دارد. اگر ...

    گالــــری