امام و خلوت

  • یکشنبه - 20 بهمن 1398
  •   خواجه نصیر، در فصل خلوت در کتاب اوصاف الاشراف، پس از بیان مقدمه چنین میگوید: «گوییم طالب کمال را بعد از حصول استعدادرفع ، ازاله موانع واجب باشد» موانع را باید برطرف کرد...   مزاحم ها و موانع چیست? هرچه که هست؛ خواجه یک صفحه کتاب را راجع به موانع و ...

    گالــــری