شرح کتاب اوصاف الاشراف . (تفاوت منزل , مقام و حال)

  • سه شنبه - 26 آذر 1398
  • تفاوت منزل و مقام  به "اعتبار" است: یک مرحله از سیروسلوک را میتوانیم بگوییم مقام , و میتوانیم بگوییم منزل هر مرحله از مراحل سیروسلوک به اعتبار اینکه "مقدمه است برای رفتن به مرحله بعد"، به این اعتبار به آن  "منزل" میگوییم. اما اگر مرور از این مرحله ...

    شرح کتاب اوصاف الاشراف (حرکت امری تدریجی متسرم است…)

  • سه شنبه - 26 آذر 1398
  • خواجه میفرماید: حرکت امری است تدریجی که متسرم است؛ یعنی تحقق هر جزئی از حرکت مستلزم فقدان جزء سابق است. تا جزء سابق معدوم نشود جزء لاحق موجود نمیشود, تسرع اینگونه است. بعضی حکما فرموده اند وجود حرکت با عدمش مشتابک ( برهم تنیده) است؛ یعنی ...

    گالــــری