صوت جلسات توبه

  • چهارشنبه - 9 بهمن 1398
  • عرفان عملی / اصوات منزل توبه /  بیانات استاد معظم رمضانی توبه از نگاه عرفان اسلامی   اصوات جلسات توبه  در 14 جلسه در دسترس عزیزان قرار دارد:       جلسه1 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/1-tobe.mp3"][/audio]   جلسه2 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/2-tobe-1.mp3"][/audio]     جلسه3 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/3-tobe.mp3"][/audio]   جلسه4 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/4-tobe-1.mp3"][/audio]     جسه5 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/5-tobe.mp3"][/audio]     جلسه6 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/6-tobe.mp3"][/audio]     جلسه 8 در دو قسمت ارائه میشود: (1)8 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/8-tobe-01.mp3"][/audio] (2)8 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/8-tobe-02.mp3"][/audio]     جلسه9 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/9-tobe.mp3"][/audio]     جلسه10 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/10-tobe.mp3"][/audio]     جلسه11 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/12-tobe.mp3"][/audio]     جلسه12 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/12-tobe.mp3"][/audio]     جلسه13 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/13-tobe.mp3"][/audio]     جلسه14 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/14-tobe.mp3"][/audio]

    گالــــری