شرح کتاب اوصاف الاشراف (فصل پنجم؛ انابت)

  • دوشنبه - 2 دی 1398
  • خواجه نصیر، پنجمین امری که سیروسلوک را تمهید میکند ،"انابت" دانسته است. در منازل السايرينِ خواجه عبدالله انصاری ، "انابت" مرحله چهارم از سیروسلوک است. بنابراین؛ جناب خواجه نصیر انابت را قبل از توبه دانسته و اصلا از تمهیدات دانسته؛ نه از مراحل حرکت. امادر منازل السايرين ...

    گالــــری